917-764-9295 SKLEP 305-684-2344 OCHRONA GALERIA 7076316699  
SZUKAJ
KATEGORIE
(507) 430-2723   
 
(412) 657-6213
Twoj koszyk jest pusty
KATEGORIE
KONTAKT
O¶rodek Szkolenia Agencja Ochrony COMMANDO
ul. Towarowa 22
JUPITER CENTRUM
00-839 Warszawa
tel/fax
+48 (22) 654-76-37

517-412-1438
JAK PRACUJEMY

Obejrzyj film
zobacz jak pracujemy
GALERIE
sprat barley
ALPINISTYKA
(540) 907-4699
RELAKS
STRZELANIE
WODA
(724) 402-5992
O¶rodek Szkolenia Agencja Ochrony COMMANDO jest firm± specjalizuj±c± siê w prowadzeniu dzia³añ ochronnych oraz w doradztwie i szkoleniu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa osób i podmiotów gospodarczych.

Prowadzimy profesjonaln± ochronê osób i mienia - VIP, ochronê obiektów prywatnych i instytucjonalnych, ochronê znaku towarowego.

Proponujemy doradztwo i konsultacje z zakresu bezpieczeñstwa ju¿ chronionych obiektów oraz szkolenia pracowników ochrony na bazie naszego O¶rodka Szkoleniowego lub w miejscach wskazanych.

Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeñstwa grup pracowniczych i pracowników szczególnie zagro¿onych. Dotycz± one dzia³ania w sytuacjach ekstremalnych zagro¿eñ rabunkowych i terrorystycznych.

Prowadzimy kursy instruktorów sportu w tym strzelectwa sportowego dla osób prywatnych i firm.

Posiadamy Koncesjê Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji na wykonywanie czynno¶ci zwi±zanych z ochron± osób i mienia. Posiadamy w³asny O¶rodek Szkoleniowy ze strzelnic±, sal± gimnastyczn± i salami wyk³adowymi. Mamy w³asn± broñ. Posiadamy Koncesjê na prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni±, amunicj± oraz wyrobami i technologi± o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Nasz zespó³ tworz± specjali¶ci wywodz±cy z jednostek specjalnych Wojska Polskiego, takich jak 62 Kompania Specjalna, GROM oraz wyspecjalizowanych jednostek Policji zajmuj±cych siê zwalczaniem przestêpczo¶ci zorganizowanej. Rekrutujemy ludzi z do¶wiadczeniem bojowym, osoby bior±ce udzia³ w konfliktach zbrojnych na ¶wiecie.

LOGOWANIE
e-mail

has³o

NOWO¦CI
614-389-2451